top of page
  • תמונת הסופר/תעו"ד הדס פריזמנט

הלוואה לעובד

מעסיקים רבים מבקשים להעניק הלוואה לעובדיהם, ובמיוחד במשבר הקורונה השורר בארץ ובעולם.

חשוב לדעת, שהלוואה לעובד הינה הטבה המסורה לשיקול דעת המעסיק, ותלויה ברצונו הטוב.

יחד עם זאת, למעסיקים הבוחרים להעניק לעובדיהם הלוואה, מומלץ ביותר לחתום על הסכם הלוואה מסודר שיסדיר את גובה ההלוואה, הריבית בגינה, גובה ההחזרים החודשיים, הבטחונות שייתן העובד להבטחת השבת ההלוואה, וכיוצא בזה.

חשוב לדעת שבהתאם לחוק הגנת השכר, מעסיק רשאי לנכות חובות משכרו של עובד בכפוף לשני תנאים מצטברים:

--העובד חתם על התחייבות בכתב במסגרתה הוא מסכים לביצוע הניכוי מדי חודש.

--המעסיק אינו רשאי לנכות יותר מ- 25% מהשכר החודשי של העובד. יחד עם זאת, ככל והעובד מסיים את העסקתו, המעסיק רשאי לנכות כל סכום מהשכר האחרון של העובד.

לכן, חשוב ביותר, להחתים את העובד על הסכם מסודר, ולציין בו במפורש את גובה ההלוואה, מספר התשלומים, גובהו של כל תשלום, ואת העובדה שבמידה והעובד יסיים את עבודתו לפני שיסיים לפרוע את ההלוואה, המעסיק יהיה רשאי להפחית את יתרת החוב מגמר החשבון.

ריבית על הלוואה:

חשוב לדעת שלמרות הרצון הטוב לסייע לעובד, בהתאם לפקודת מס הכנסה, זכות או הלוואה אשר ניתנו לעובד ממעסיקו ייראו כהכנסת עבודה החייבת במס וזאת בתנאים מסוימים. בהתאם לתקנות לקביעת שיעורי הריבית המינימאלית, מדי שנה נקבע שיעור הריבית המינימאלית (נכון לשנת 2020- 3.49%). יחד עם זאת, ביחס להלוואה בסכום נמוך מ-7,800 ₪, שיעור הריבית יהיה שיעור עליית המדד בלבד.

צריכים לערוך הסכם הלוואה? מוזמנים לפנות אל עו"ד הדס פריזמנט בטלפון 054-5272835

20 צפיות0 תגובות

Comments


ברוכים הבאים  הדס פריזמנט, עו״ד.png
bottom of page