top of page
  • תמונת הסופר/תעו"ד הדס פריזמנט

תקנות חדשות פוטרות מעסיקים מהחובה לקבל היתר לפיטורים או הוצאה לחל"ת של עובדות מוגנות בהתאם לחוק עבוד

כידוע, בעת משבר הקורונה הנוכחי, מעסיקים רבים מוציאים עובדים לחל"ת (חופשה ללא תשלום).

כאשר מדובר בעובדות הרות (בעלות ותק של 6 חודשים במקום העבודה), בטיפולי פוריות או בתקופת 60 הימים לאחר שובן מחופשת הלידה, חלה על המעסיק חובה לקבל היתר מאת הממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה.

במסגרת זאת, היה על המעסיק להגיש טפסים, והממונה היתה משוחחת עם העובדת, בוחנת את הנושא ומחליטה באם להתיר את ההוצאה לחל"ת (כמו גם פיטורים או צמצום שכר או היקף משרה), אם לאו. הליך זה כמובן ארך זמן, כאשר במהלכו, המעסיק מחויב היה בתשלום שכרה של העובדת, אלא אם ההיתר ניתן רטרואקטיבית.

ביום 6.4.2020, לאור משבר הקורונה, פורסמו תקנות חדשות.

בהתאם לתקנות החדשות, ניתן יהיה להוציא עובדות מוגנות לחופשה ללא תשלום לתקופה שלא תפחת מ-30 ימים, ולא תעלה על 60 ימים, ובלבד שמתקיימים כל אלה:

1. החל"ת אינה קשורה לסיבה שבגינה מוגנים העובד או העובדת.

2. המעסיק ביצע מאמצים ולא מצא לעובד/ת עבודה מתאימה אחרת.

3. העובד או העובדת נתנו את הסכמתם בכתב להוצאתם לחופשה ללא תשלום.

4. המעסיק החליט על הוצאת העובד/ת לחל"ת לאחר שפעילות עסקו הוגבלה או צומצמה עקב ההוראות או הדינים שהוצאו בעקבות משבר הקורונה, או צומצמה בשל מתן שירות לעסק או ביצוע עבודה שפעילותו הוגבלה או ביצוע עבודה בעבורו, או צומצמה בהתאם להוראות תקנות שעת חירום שהתקינה הממשלה בעקבות ההכרזה.

5. התפקיד שביצעו העובד/ת הוא חלק מהפעילות שהוגבלה או צומצמה כאמור לעיל, והמעסיק הוציא לחופשה ללא תשלום בנוסף לעובד/ת עובדים נוספים מאותו טעם או עובדים נוספים שלא חלה לגביהם הגבלה לפגיעה בהכנסה לפי חוק. תנאי זה לא יחול אם עסקו של המעסיק בכללותו חדל מלפעול בעת שהעובד/ת הוצאו לחופשה ללא תשלום או אם העובד/ת הם העובדים היחידים בעסקו של המעסיק.

6. על העובד/ת לא חל הסכם היציאה לחופשה אשר הוחל במגזר הציבורי.

7. ככל שהמעסיק מוציא לחופשה ללא תשלום עובדת בהריון- תאריך הלידה המשוער לא חל ב30 הימים שבתכוף לאחר מועד הוצאתה לחופשה.

מעסיק שאינו עונה לקריטריונים המופיעים לעיל נדרש להגיש בקשה לקבלת היתר וחל עליו איסור להוציא את העובד/ת לחל"ת קודם לכן.

תחולת התקנות הינה על כל עובד/ת שהוצאו לחל"ת ביוזמת המעסיק החל מה-5.3.2020 ואילך.

התקנות אינן חלות במקרים בהם מבקש המעסיק לפטר עובד/ת או לצמצם את היקף המשרה או להפחית את השכר, ועל המעסיק לפנות בבקשה להיתר לפי חוק עבודת נשים.

6 צפיות0 תגובות

Comments


ברוכים הבאים  הדס פריזמנט, עו״ד.png
bottom of page